கிருபை சத்திய தின தியானம்

டிசம்பர் 10                              மகிமை                            ரோமர் 8 : 11 -19

‘இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமை’               –     (ரோமர் 8 : 18)

            ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனிலும் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும் வேளையை தேவன் வைத்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த மகிமை எதற்கு ஈடாக கொடுக்கப்படுகிறது? ஆம்! அவைகள் கடந்து போகும் பாடுகளுக்கு ஈடாகக் கொடுக்கபடுகிறது.  பாவத்தின் மரணம் ஆத்துமா மரணம். ஆனால் பாடுகளின் சம்பளம் மகிமை. அவைகள் பல மடங்காக பெருக்கிக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகவே அருமையான சகோதரனே! சகோதரியே! உன்னுடைய பாடுகளைக் குறித்து முற்றிலும் நம்பிக்கையற்று சோர்ந்துபோகாதே. தேவன் அவைகளை மகிமையாக உனக்குத் தருவார் என்ற நம்பிக்கையினால் உன்னை தேற்றிக்கொள். ஆம்! அது தேவனுடைய வார்த்தை.

            தேவனுடைய மக்கள் பாடுகளில் கடந்து போகும்போது தேவன் அவர்களை கைவிடுவதில்லை. அந்த வேளைகளில், ஆறுதலினால் அவர்களை ஆற்றுகிறார். தேற்றுகிறார். ஆறுதலின் தேவனான அவர், தம்முடைய ஆறுதலைக் கொடுத்து அவைகளின் வழியாக நடத்திச்செல்லுகிறார். பவுல் நீங்கள் எங்களோடே கூட பாடுபடுகிறது போல எங்களோடே ஆறுதலும் அடைவீர்கள்’ (கொரி 1 : 7). என்கிறார். நீ பாடுகளின் வேளையில் என்ன செய்யவேண்டும்? ஆறுதல் கொடுக்கும் தேவனை நோக்கிப்பார்க்கஏண்டும். அவர்தாமே தேவக்குமாரனாயிருந்தும் பட்டபாடுகளினாலே கீழ்படிதலைக் கற்றுக்கொண்டு’ (எபி 5 : 8) என்று சொல்லப்படுகிறது. சிலுவையைச் சுமந்து செல்லுகிற நீ உன் வாழ்வின் முடிவில் சிலுவையை விட்டு கிரீடத்தைப் பெறும் நாள் உண்டு என்பது, உன்னைப் பாடுகளின் மத்தியில் உற்சாகப்படுத்த்டும்.

            மேலும் பாடுபடுகிற உனக்கு தேவன் உதவியை வாக்குப்பண்ணியிருக்கிறார். நீ உதவியற்று நிர்பாக்கியனாய்க் கைவிடப்படமாட்டாய். ஆதலால் அவர்தாமே சோதிக்கப்பட்டுப் பாடுபடுகிறதினாலே, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். (எபி 2 :18). அன்பானவர்களே! எவ்வளவாய் பாடுகள் படுகிறீகளோ அவ்வளவாய் மகிமையாக பலமடங்குகளில் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் என்பதை மறவாதீர்கள்.