வேதாகம கேள்வி பதில்கள் | எல்லாரும் பாவம் செய்து என்பதின் அர்த்தமென்ன ? Sinful meaning in tami

ரோமர் 3 : 23 ” எல்லாரும் பாவஞ்செய்து, தேவமகிமையற்றவர்களாகி ” Romans 3: 23 For all have...

Read More