ஆபிரகாமும், தேவனின் மாறாத்தன்மையும்

Unchanging God and Abraham