இரண்டு விதமான நித்திய முடிவுகள்

Two types of eternal ends

 

 

இரண்டு விதமான நித்திய முடிவுகள் (Download Mp3)