ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள் ஏன்?

The Charismatic Illusion

by Dr. Perter Masters & Dr. John C Whitcomb

முன்னுரை
பெந்தகொஸ்தே நாளில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்த நாள் முதல், புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் 2000 ஆண்டுகள் முடிகிற நிலையில், சாத்தானுக்கும் சபைக்குமிடையே தொடர்ந்து பலவிதமான போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிசாசு வெளியிலிருந்து சரீரப் பிரகாரமாக தாக்குதலைத் தொடுக்கிறது மாத்திரமல்ல, சுவிசேஷத்தின் வல்லைமையைக் குறைக்கும்படியாக சபைக்குள்ளும் பலத்த கிரியை நடப்பிக்கிறதை  பார்க்கிறோம். என்றாலும், ஜீவனுள்ள கற்களான உண்மையான விசுவாசிகளைக் கொண்ட சபையானது வெற்றியுடன் வளர்ந்தே வந்திருக்கிறது.

 

 

ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள் ஏன்? (PDF) – Click to Download