ஆவிக்குரிய வாழ்கையின் 7 -வது சூத்திரம்

(தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்)

 

 

தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தல் – (Download Mp3)