சார்லஸ் ஹாடன் ஸ்பர்ஜன் (C.H. Spurgeon) 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19ஆம் தேதி இங்கிலாந்து தேசத்தில் கொல்விடன் என்ற ஊரில் பிறந்தார்.

C.H.Spurgeon Life History-Tamil Download PDF ( Right click and select save as and save)