தேவனின் தெரிந்துகொள்ளுதலும் மனிதனும்

God’s Sovereign election and man

 

 

தேவனின் தெரிந்துகொள்ளுதலும் மனிதனும் (Download Mp3)