டிசம்பர் 28              

அவருடைய மனவிருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்குத் தந்தருளிஅவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தைத் தள்ளாதிருக்கிறீர்” ( சங் 21:2)

    மனவிருப்பம் என்பது எல்லா மனிதர்களும் பெற்றிருப்பது. அது பலவிதமானது. ஆனால் இங்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மனவிருப்பத்தைக் குறித்துச் சொல்லப்படுகிறது. இதைக்குறித்து நாம் தெளிவாய் அறிந்திருத்தல் அவசியமானது. இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்கள், வீடுகளில் சென்று கர்த்தர் உன் மனவிருப்பத்தின்படி தந்தருளுவாராக என்று ஜெபிப்பதும், ஆசீர்வதிப்பதும் சகஜமாய்க் காணப்படுகிறது.

    தேவ பிள்ளைகளின் மனதில் ஏவப்படும் விருப்பங்கள் எல்லாம் எப்போதும் சரியானதாக இருக்குமா? நாம் அப்படிச் சொல்லமுடியாது. அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலையைப் பொறுத்தும் இருக்கிறது. அது ஒருவேளை மாம்சத்துக் குரியதாகவோ அல்லது ஆவிக்குரியதாகவோ இருக்கலாம். அது நன்மைக்கேதுவானதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது தீமைக்கேதுவானதாகவும் இருக்கலாம். ஆகவே எந்த மனவிருப்பத்தைக்குறித்தும் நாம் நிதானமாய் தேவ வார்த்தையின்படியாக யோசித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

    எந்த மனவிருப்பமாக இருந்தாலும் அதை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து முதலாவதாக ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே! நான் விரும்புகிற இந்த காரியம் உமக்குப் பிரியமானதா, ஏற்றதா, அது உமக்கு மகிமையாய் இருக்குமா? என்று தேவனிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கவேண்டும். தேவனுக்காக காத்திருக்கவும் வேண்டும். சில மக்கள் விடாப்பிடியாக ஜெபித்து எப்படியும் அதை நான் பெற்றே ஆகவேண்டும் என்று செயல்படுவது சரியா? அது சரியல்ல. ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபித்து செயல்படுவது நம்முடைய மனதையும் தேவனுக்குள்ளாகப் பக்குவப்படுத்தும். மேலும் தேவன் ஆம் என்று சொன்னாலும், இல்லை என்று சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான மனதுள்ளவர்களாய்க் காணப்படவேண்டும். தேவன் தம்முடைய சர்வ ஞானத்தைக்கொண்டு அந்தக் காரியத்தில் செயல்படுகிறவர். இது தேவ வார்த்தையின்படி சரியான விருப்பமா, இல்லையா என்பதை வேத வசனங்களோடு ஒப்பிட்டுப்பார்க்கவேண்டும். இதுவே சரியான வழி.