ஆவிக்குரிய வாழ்கையின் 2 வது சூத்திரம்

(நான் பாவத்தன்மையுள்ளவன்) 

 

 

ஆவிக்குரிய வாழ்கையின் 2 வது சூத்திரம் (Download Mp3)