தேவனின் சர்வ ஏகாதிபத்தியமும் சோதித்தறிதலும் 

God’s Sovereignity and searching of the heart

 

 

 

தேவனின் சர்வ ஏகாதிபத்தியமும் சோதித்தறிதலும் – (Download Mp3)