கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு

Salvation by grace alone

 

 

Salvation is by grace only (Download Mp3)