இரட்சிப்பும் அதின் நோக்கமும்

Salvation and its purpose

 

 

 Salvation and its purpose (Download Mp3)