இரட்சிக்கும் ஜெபம் 

Prayer to save

 

 

இரட்சிக்கும் ஜெபம் (Download Mp3)