என் நினைவுகள்  உன் நினைவுகள் அல்ல

My thoughts are not your thoughts 

 

 

My thoughts are not your thoughts (Download Mp3)