அருள் நாதா, நம்பி வந்தேன்
அருள் நிறைந்தவர்
அற்ப வாழ்வை வாஞ்சியாமல்
அன்பின்ரூபி, மோட்சானந்தம்
அன்போடு எம்மைப்
ஆ மேசியாவே, வாரும்
ஆசீர்வாதங்களின் ஊற்றே
ஆத்மமே, உன் ஆண்டவரின்
ஆர்ப்பரிப்போம்இகத்தின் துக்கம், துன்பம்
இம்மானுவேலின் ரத்தத்தால்
இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததால்
இயேசு எந்தன் நேசரே
இயேசு கற்பித்தார் ஒளி
இயேசுவின் ஆழமான அன்பு!
இயேசுவின் தொண்டரே
இயேசுவே உம் அண்டை
இயேசுவை நம்பிப்
இரத்தம் காயம் குத்தும்
இன்று கர்த்தர் உயிர்த்தார்!
இன்னோர் ஆண்டு

உந்தன் அன்பின்
உனக்கொரு வேலை
உன்னத சாலேமே என்

எக்காலும் இயேசுவே!
எத்தனை நாவால்
எந்தன் ஆத்ம நேசரே
எந்தன் ஜீவன், யேசுவே
எப்போதும் யேசுநாதா
எருசலேம் என் ஆலயம்
எருசலேம் பொன் பாலும்
எனக்காக ஜீவன் விட்ட
என் அருள் நாதா, யேசுவே
என் இயேசுவே, உம்மையே
என் இரட்சகா, நீர் என்னிலே
என் நெஞ்சம் நொந்து,
என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே
என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்
என் ஜீவன் போகும் நேரம்
என் ஜீவன், சுகம், செல்வம்
என்றும் கர்த்தாவுடன்

கட்டும் நல் கயிற்றுக்காக
கர்த்தரே ஆசீர்வதித்து
கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர்
கர்த்தர் நம் தேவனாம்
கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்பவர்
கர்த்தர்தாம் எங்கள்
கர்த்தாவின் அற்புத செய்கை
கர்த்தாவே! இறங்கும்!
கர்த்தாவே, அடியாருக்கு
கர்த்தாவே, நாங்கள் பூமியில்
கர்த்தாவே, நீர் வசிக்கும்
கிறிஸ்துவின் வீரரே
கெட்டுப் போன மாந்தரை
கேள்! ஜென்மித்த ராயர்க்கே
கோடானகோடி சிறியோர்

சத்துருவைத் தள்ள வொட்டா
சபையாரே, கூடிப்பாடி
சமாதானம் ஆற்றைப் போல்
சர்வத்தையும் அன்பாய்
சிலுவை சுமந்தோனாக
சிலுவையின் இரகசியம்
சிலுவையின் பாதத்தை

தயாபரா, என் உள்ளத்தில்
திவ்விய ஐக்கியத்தில்
தூய, தூய, தூயரே! த்ரியேக
தெய்வன்புதான் மா
தெய்வாட்டுக்குட்டிக்கு
தேவனே, நான் எத்தனை
தேவா உம் பெயரால் உம்
தேவா, ஜீவப்பத்தைப்
தேவாவி, மனவாசராய்
தேவாவியால் இரக்கமாய்
தேவாவியே, வந்தெங்களை

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்!
நல் மீட்பர் யேசு நாமமே
நற்செய்தி! மேசியா இதோ!
நாதா, உம் வார்த்தை
நான் உம்மைப் பற்றி
நான் பாவிதான் ஆனாலும்
நித்திய அன்பால் எந்தனை
நிரப்பும் என்னை துதியால்
நீங்காதிரும், என் நேச
நீரோடையை மான்
நீர் உண்மையுள்ளவர் என்
நீர் தந்த நன்மை யாவையும்
நீர் தந்தீர் எனக்காய்
நீர் வாரும், கர்த்தாவே
நேர்த்தியான தனைத்தும்

பகலோன் கதிர்போலுமே
பக்தரே, வாரும்
பரலோகத்தின் தூதர்கள்!
பரிசுத்தம் தாரும்
பாதாளம், விண், மண்
பாதைக் காட்டும், மா
பார், முன்னணை ஒன்றில்
பாலரே, ஓர் நேசர் உண்டு
பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
பாவ நாசர் பட்ட காயம்
பாவி, கேள்! உன் ஆண்டவர்
பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
பாவியும் குருடனுமாய்
பிதாவே, மா தயாபரர்
பிளவுண்ட மலையே
புத்திக்கெட்டாத அன்பின்
பூரண வாழ்க்கையே!
போற்றிடு ஆன்மமே, சிருஷ்டி
போற்றுவேன் என்மீட்பர்

மகிமையால் நிறைந்த சீயோன்
மயங்குந் தாசனை, தேவா
மா மாட்சி கர்த்தர்
மின்னும் வெள்ளங்கி பூண்ட
முள் கீரிடம் பூண்ட நாதனார்
முன்னோரின் தெய்வமாம்
மெய் சமாதானமா துர்
மெய் தேவனைத் துதி
மெய்ப்பக்தரே, நீர்
மெய்வழி நீரே, இயேசுவே

யூதேயாவின் ஞானசாஸ்திரி
யெகோவா ஆசனத்தண்டை

ரத்தம் சிந்தி மீட்பராம்
ராக்காலம் பெத்லகேம்
ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

வந்தார் தேவ மைந்தனே
வா,பாவி, இளைப்பாற
வாஞ்சைப்பட்ட யேசுவே
வாரும், மா தேவனே
வாழ்நாளில் யாது நேரிடும்
வானப் பிதா தந்த
விண் மின் நோக்கி களிப்பாய்
வியாதியஸ்தர் மாலையில்
வெள்ளங்கி பூண்டு
வெள்ளை அங்கி தரித்து

A safe stronghold our God
Abide with me: fast falls
Alas! and did my Saviour
All things bright and beautiful
Amazing grace! How sweet
And can it be that I should
Angels, from the realms of
Around the throne of God
As pants the hart for cooling
As with gladness men of old
At even, ere the sun was set
Away in a mangerBefore Jehovah’s awesome
Beneath the cross of Jesus
Blessed assurance
Blest be the tie that binds
Break Thou the bread of life
Brief life is here our portion
Bright the vision that

Christ the Lord is risen today!
Christians, awake! salute
Come, Thou Almighty King
Come Thou fount of every
Come, Holy Ghost, our
Come, Lord, and tarry not
Crown Him with many

Depth of mercy, can

Father of Heaven, Whose
Fill Thou my life, O Lord
For Thy mercy and Thy grace
Forever with the Lord

Glorious things of thee
God moves in a mysterious
Great is Thy faithfulness
Guide me, O Thou great

Hail the day that sees
Hail to the Lord’s Anointed
Hark my soul! it is the Lord
Hark the glad sound
Hark! the herald angels sing
Holy, holy, holy
How bright these glorious
How precious is the book
How sweet the name of Jesus

I am so glad that our Father
I am trusting Thee Lord Jesus
I hear Thy welcome voice
I heard the voice of Jesus say
I need Thee every hour
I will sing of my Redeemer
I will sing the wondrous story
I’m not ashamed to own
In full and glad surrender

Jerusalem on high
Jerusalem the golden
Jerusalem, my happy home
Jesus bids us shine
Jesus lives! thy terrors now
Jesus loves me this I know
Jesus shall reign where’er
Jesus sinners will receive
Jesus! The name high over all
Jesus, I my cross have taken
Jesus, lover of my soul
Jesus, Thine all-victorious love
Jesus, where’er Thy people
Joy to the world! The Lord
Just as I am – without one
Lo! He comes with clouds
Look ye saints, the sight is
Lord, dismiss us with Thy
Lord, speak to me that I
Love divine, all loves excelling
Loved with everlasting love

Man of sorrows! what a name
More holiness give me
My faith looks up to Thee
My hope is built on
My Jesus, I love Thee

Now thank we all our God

O come, all ye faithful
O for a thousand tongues
O God of Bethel, by Whose
O happy day, that fixed my
O Jesus Christ, grow Thou
O Jesus, I have promised
O Love divine, how sweet
O perfect life of love!
O perfect love, all human
O sacred head! once wounded
O teach me what it meaneth
O the deep, deep love of Jesus
O worship the King
Once in royal David’s city
Our God, our help in ages
Out of my bondage, sorrow

Peace, perfect peace
Praise to the Lord
Praise, my soul, the King

Rejoice! the Lord is King
Revive Thy work, O Lord!
Rock of Ages, cleft for me

Seek ye first, not earthly
Soldiers of Christ, arise
Speak to us, Lord,
Spirit Divine, attend our
Stand up! stand up for Jesus!
Sweet the moments, rich in

Take my life, and let it be
Ten thousand times ten
The God of Abraham praise
The head that once was
The Lord’s my Shepherd,
The sands of time are
There is a fountain filled
There’s a Friend for little
There’s a work for Jesus
Thou art the Way, to Thee
Through all the changing
Thy life was given for me
Thy way, not mine, O Lord
To God be the glory

We love the place, O God
What a Friend we have in
When all Thy mercies,
When I survey the wondrous
When peace, like a river
When we walk with the Lord
When wounded sore, the
While shepherds watched
Who are these in bright array?
Who is on the Lord’s side?

Ye servants of God