கிருபை சத்திய தின தியானம்

ஆகஸ்ட் 4                  உன்னதமான சிலாக்கியங்கள்        சங்கீதம் 113:1-9

“அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்;

எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்” (சங்கீதம் 113:7)

            உன்னுடைய வாழ்க்கையில் மற்றவர்களால் மிகவும் அற்பமாக எண்ணக்கூடிய நிலையில் நீ கடந்து போய்க்கொண்டிருபாயானால், சோர்ந்து போகாதே. கர்த்தர் உன்னை தூக்கிவிடுகிறவராக, குப்பையில் இருந்து உன்னை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். “இப்போதும் நீ என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீ இஸ்ரவேல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு அதிபதியாயிருக்கும்படி, ஆடுகளின் பின்னே நடந்த உன்னை நான் ஆட்டுமந்தையை விட்டுஎடுத்து, நீ போன எவ்விடத்திலும் உன்னோடே இருந்து, உன் சத்துருக்களையெல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி, பூமியிலிருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த பெரிய நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன்” (2 சாமு 7:8-9).

        தாவீதை புழுதியிலிருந்து கர்த்தர் தூக்கியெடுத்தார். உன்னையும் கூட அவ்விதமாகவே உயர்த்துவார் என்பதை நினைவில் கொள். இந்த உலகத்தில் அற்பமான காரியத்தை சார்ந்து வாழுகிற உயர்வை எண்ணிப்பார்த்து நீ வாழக்கூடாது. கிறிஸ்துவின் மூலமாக கர்த்தர் ஆவிக்குரிய மிக உன்னதமான உயர்வை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். “எல்லாத் துரைத்தனத்துக்கும், அதிகாரத்துக்கும், வல்லமைக்கும், கர்த்தத்துவத்துக்கும், இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர்பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக, அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும்படி செய்து” (எபே 1:20-21) என்று சொல்லப்படுகிறது. இன்னுமாக அவரோடுகூட நாம் உட்காரும்படியாக தேவன் செய்திருக்கிறார்.

        ஆவிக்குரிய மேலான கிருபைகளை நமக்கு தந்தருளின கர்த்தர், பாவங்களினால் உழன்று கொண்டிருந்த நம்மை, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக உயர்த்தியிருப்பது எவ்வளவு மேலான சிலாக்கியம் என்பதை அதிகமாக நாம் எண்ணிப்பார்க்க வேண்டும். இந்த உலகத்தின் உயர்வை விட ஆவிக்குரிய உயர்வு மிக உன்னதமானது, மகிமைகரமானது. தேவ ஆவியானவர், இவ்விதமான சுதந்திரத்திற்கு நாம் பங்காளிகளாக வாழுகிறோம் என்ற நிச்சயத்தை நமக்கு கொடுப்பாரானால் அது எவ்வளவு நலமாக இருக்கும்! புழுதியிலிருந்து நம்மை தூக்கி எடுக்கிறவர், குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிற தேவன் அவர். அவரை நாம் பற்றிக் கொண்டு, அவருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை அற்பணிக்கும் பொழுது, நிச்சயமாக தாழ்வு என்பது இல்லை. உன்னதமான சிலாக்கியங்களுக்கு பங்காளிகளாவோம். உன் நிலை என்ன? உலகத்தின் காரியங்களா? ஆவிக்குரிய சிலாக்கியங்களா? ஞானமுள்ளவாயிறு.