தேவனின் வல்லமையும் மனிதனின் இயலாமையும்

God’s power and man’s incontinence

 

 

God’s power and man’s incontinence –  (Download Mp3)