இயேசு யாருக்காக மரித்தார்?

For whom did Jesus die?

 

 

For whom did Jesus die? (Download mp3)