உயர்த்துகிறவரும் தாழ்த்துகிறவருமான தேவன் -1

God who Exalts and humiliates man -1

உயர்த்துகிறவரும் தாழ்த்துகிறவருமான தேவன்-1 1
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

உயர்த்துகிறவரும் தாழ்த்துகிறவருமான தேவன் -1

by Dr. David Elangovan