கர்த்தரை நீ அசட்டை பண்ணுகிறாயா? 

Do you despise God?

 

 

கர்த்தரை நீ அசட்டை பண்ணுகிறாயா? (Download Mp3)