திருச்சபையின் பத்து ஆதாரங்கள்

Do we Have a Policy 

By Dr. Peter Masters

Do we Have a Policy (PDF) – Click to Download