சீஷத்துவமும் தியாகமும் 

Discipleship and sacrifice

 

 

சீஷத்துவமும் தியாகமும் (Download Mp3)