கிருபை சத்திய தின தியானம்

ஏப்ரல் 1                       கர்த்தரை நம்புதல்                  சங்கீதம் 56:1-13

           “நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன்” (சங் 56:3)

       சங்கீதக்காரன் ‘நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன்’ என்று சொல்லுகிறார். பொதுவாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பயம் என்பது அநேக சமயங்களில், அநேக காரணங்களுக்காக ஏற்படுவது இயற்கையாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் பயமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் ஒருவனும் இருக்க முடியாது. பல விதமான காலகட்டகளில், பல சூழ்நிலைகளில் நிச்சயமாக இவ்விதமான பயத்தில் கடந்து செல்லக்கூடிய அனுபவம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க தான் செய்கிறது.

        ஒருவேளை இந்நாளிலும் கூட நீங்கள் அவ்விதமாக, எதைக்குறித்தாலும் பயப்படக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கலாம். எதிர்காலத்தைக் குறித்தோ அல்லது வாழ்க்கையினுடைய நிச்சயமற்ற பலக் காரியங்களைக் குறித்தோ இருக்கலாம். ஆனால் இந்த வசனத்தில் எவ்வளவு அழகாக நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன் என்று சொல்லுவதைப் பார்க்கிறோம். கர்த்தரை நம்புவதே நம் வாழ்க்கையில் பயம் நீங்குவதற்கான ஒரே வழி. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவரும் நம்மை நேசிக்கிறவருமான ஆண்டவரை நாம் சார்ந்து கொள்ளும்போது மட்டுமே, இந்த பயத்தில் இருந்து விடுபட முடியும்.

    சங்கீதம் 34:4 -ல் “நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார்” என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுவதைப் பார்க்கிறோம். நான் கர்த்தரைத் தேடின பொழுது என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே நம் வாழ்க்கையில் பயம் நீங்குவதற்கு வழி என்னவென்றால், கர்த்தரைத் தேடுவதே. அவருடைய முகத்தை அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக, ஜெபத்தின் மூலமாக தேடுவதே. இன்னுமாக இங்கு சங்கீதக்காரன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து என்கிறார். நாம் தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடும்போழுது அவர் நமக்கு நிச்சயமாக செவிகொடுகிறார். அதுமாத்திரமல்ல, “என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார்”. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள் பாருங்கள், என்னுடைய எல்லா பயத்திற்கும், ஒன்று குறைவில்லாமல், எல்லா பயத்திற்கும் அவர் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே உன் வாழ்க்கையில் கர்த்தரைத் தேடு. நிச்சயமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பயத்தையும் நீக்கிப்போட்டு, அவர் உனக்குத் தைரியத்தைக் கொடுத்து அவர் உன்னை வழிநடத்துவார்.