நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில்

 “நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவமரத்தைப் போலிருக்கிறேன், தேவனுடைய கிருபையை...

Read More