தேவனுக்கு ஏற்றவைகளைச் சிந்தியாமல்

“எனக்குப் பின்னாகப்போ, சாத்தானே, நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளைச் சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளைச்...

Read More