இரட்சிப்பு

  ‘என்னை இரட்சியும் அப்பொழுது இரட்சிக்கப்படுவேன்.’ (எரேமியா 17:14)    ...

Read More