சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள்

7 Sayings of Jesus Christ on the Cross

 

 

சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள் – (Download Mp3)