கோணலும் செவ்வையாகும்

கிருபை சத்திய தினதியானம்  பிப்ரவரி 27               கோணலும் செவ்வையாகும்            ஏசாயா 45:1-13...

Read More