நோக்கமாயிருக்கும் கர்த்தர்   

கிருபை சத்திய தின தியானம்  பிப்ரவரி 21          நோக்கமாயிருக்கும் கர்த்தர்         சங் 101:1-8...

Read More