கர்த்தருடைய வார்த்தை

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 17           கர்த்தருடைய வார்த்தை      ஏசாயா 40:1-8       ‘நமது...

Read More