போதுமென்ற மனது

டிசம்பர் 23 போதுமென்ற மனது (1 தீமோ 6 : 1 – 12) ‘போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.’ (1 தீமொ 6 : 6)             போதுமென்கிற மனது தேவன் கொடுக்கும் மிக பெரிய பொக்கிஷம். மெய்யான கிறிஸ்தவன் இதை நிச்சயமாக...

Read More