பொய்யான மகிழ்ச்சி

’இஸ்ரவேலே, மகிழ்ச்சியாயிராதே, மற்ற ஜனங்களைப்போல் களிகூராதே; உன் தேவனை விட்டு நீ சோரம்போனாய்.’ (ஓசியா 9 : 1)

Read More