ரோமர் 1:5 | பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமான் (Download Mp3)