ஸ்பர்ஜனின் வாழ்க்கை வரலாறு

சார்லஸ் ஹாடன் ஸ்பர்ஜன் (C.H. Spurgeon) 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19ஆம் தேதி இங்கிலாந்து தேசத்தில் கொல்விடன் என்ற ஊரில் பிறந்தார்.

C.H.Spurgeon Life History-Tamil Download PDF ( Right click and select save as and save)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.