கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு

கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு

Salvation by grace alone

 

 

Salvation is by grace only (Download Mp3)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.