தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை

தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை 

Personal Spiritual Life

–  By Dr. Peter Masters

அத்தியாயம் 1

நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவரை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம்?

“உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறதென்றும், நீங்கள் உங்களுடையவர்களல்லவென்றும் அறியீர்களா?”(1கொரி 6:19).

 

Personal Spiritual Life (PDF) – Click to Download

 

You may also like...

Leave a Reply