தேவனுடைய வார்த்தையும் வெட்கப்படாமையும்

by Dr. David Elangovan