பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான்

கிருபை சத்திய தினதியானம்

ஜூலை 10               பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான்         சங் 12:1-8

இரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான்;

உண்மையுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில் குறைந்திருக்கிறார்கள்.  ( சங்கீதம் 12 : 1 )

       தாவீது இதை ஜெபமாக ஏறெடுக்கிறார். ‘ஆண்டவரே என்னை நீர் இக்காலத்தில் இரட்சித்துக்கொண்டருளும். நாட்கள் கொடியதாயிருக்கிறது. மெய்யான சத்தியத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் மிக மிகக் குறைவு. ஆண்டவருக்காக வாழவேண்டும் என்று வாஞ்சையுள்ளவர்கள், வைராக்கியமுள்ளவர்களைப் பார்பது அரிதாயிருக்கிறது. மக்கள் மாயையை நம்பி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.’ இது எவ்வளவு உண்மையாயிருக்கிறது! தாவீதின் அந்நாட்களில் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய நாட்களிலும் அவ்விதமாகவே காலங்கள் கொடியதாயிருக்கிரதைப் பார்க்கிறொம். ஆனால் தாவீதைப் போல இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே, என்னை உம்முடைய வழிக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். நான் உமக்காக ஜீவிப்பேன். உம்மையே நேசித்துப் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்ல உன்னில் வாஞ்சை இருக்கிறதா? ஆம்! அவ்விதமான வாஞ்சை  நமக்குள் காணப்பட வேண்டும். உலகத்தைக் கண்டு அதோடு ஒத்துப்போய் கொண்டிருக்கிறது, உலகமே அப்படித்தான் இருக்கிறது, அதன் மத்தியில் நான் ஆண்டவருக்கென்று ஜீவிப்பது முடியாது என்றும் எண்ணுகிறாயா? அது தவறு.

     ஒரு வேளை நீ பணி செய்யும் இடத்தில், உன்னை சுற்றியிருக்கும்படியான மக்கள் தேவபக்தியற்றவர்களாக இருக்களாம். ஆனாலும் நீ சோர்ந்து போகாதே. அங்குதான் உன் வெளிச்சம் இருளில் பிரகாசிக்கிறதைப் போலக் காணப்பட வேண்டும். அநேகர் உன்னைப் பார்த்து பரியாசம் பண்ணலாம். ஆனாலும் சோர்ந்துப் போகாதே. ஒவ்வொரு நாளும் நீ அவர்கள் மத்தியில் ‘தேவனே, என்னை உம்முடைய சாட்சியாகக் காத்துக்கொள்ளும். நான் உம்முடைய பிரதிநிதியாக அவர்கள் மத்தியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற வேளையில் நான் உமக்குச் சாட்சியற்றவனாய் வாழக்கூடாது. எனக்கு அதற்குண்டான பெலத்தைத் தாரும். உம்முடைய பெலம் இல்லையேன்றால் என்னால் முடியாது’ என்று ஜெபி. தேவன் பெலத்தைக் கொடுப்பார். தேவன் பிலதெல்பியா சபையைப்பார்த்துச் சொன்னவண்ணம் உனக்குச் சொல்லுவார். உன்னை அழைத்திருக்கிற தேவன் உன்னை வெட்கப்படுத்தமாட்டார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.