என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் அல்ல

என் நினைவுகள்  உன் நினைவுகள் அல்ல

My thoughts are not your thoughts 

 

 

My thoughts are not your thoughts (Download Mp3)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.