தேவனுடைய வார்த்தை மனிதனை எவ்விதம் மாற்றுகிறது?

by Dr. David Elangovan