திருச்சபையின் பத்து ஆதாரங்கள்

Do we Have a Policy 

By Dr. Peter Masters

நமக்கு ஆவிக்குரிய கொள்கைகள் உண்டா?

            “நீயோ என் போதகத்தையும் நடக்கையையும் நோக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் நீடிய சாந்தத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும்……. நீ கற்று நிச்சயித்துக்கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு; அவைகளை இன்னாரிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறதுமல்லாமல்” (2 தீமோ 3:10,14).

 

Do we Have a Policy (PDF) – Click to Download