குறைவில் நிறைவு

கிருபை சத்திய தின தியானம்

ஆகஸ்ட் 27           குறைவில் நிறைவு              பிலிப்பியர் 4:10-20

“என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம்

கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்” (பிலி 4:19)

 

    குறைவு என்பது மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து போகிற பாதைகளில் ஒன்று. பலவிதமான குறைவுகள் உண்டு. அது பலக்குறைவாக இருக்கலாம், பணக்குறைவாக இருக்கலாம், ஞானக்குறைவாக இருக்கலாம். ஆத்துமாக்களின் குறைவாக இருக்கலாம். இன்னும் எத்தனையோ விதமான குறைவுகள் உண்டு. ஆனால் இந்தக் குறைவுகளை மாத்திரம் நாம் நோக்குவோமானால் சோர்ந்துபோக வாய்ப்புண்டு.

     ஆண்டவராகிய இயேசு குறைவை நீக்குவார் என்று பரிசுத்த பவுல் பிலிப்பியர் சபை மக்களுக்கு எழுதுகிறார். குறைவை நீக்குகிறது மாத்திரமல்ல நிறைவையும் கட்டளையிடுகிறார். அன்பானவர்களே! உங்கள் குறைவை இயேசுவினிடத்தில் எடுத்துச் செல்லுங்கள். குறைவுகளையே நோக்கிப் பார்த்து சோர்ந்து போகாதிருங்கள். இந்தக் குறைவை எவ்விதம் நீக்குவார்? தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி நீக்குகிறார். தேவனின் ஐசுவரியத்தை யார் அளவிட்டுச் சொல்லமுடியும்! இந்த உலகத்தின் வெள்ளியும் பொன்னும் தேவனுடையது. இந்த தேவன் வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து, இடங்கொள்ளாமற் போகுமட்டும் ஆசீர்வாதத்தைப் பொழிகிற தேவன்.

     ஒரு சில குறைவுகளை மாத்திரம் நீக்குகிறவரல்ல. குறைவையெல்லாம், அதாவது எல்லாக் குறைவுகளையும் நீக்குகிறவர். இந்த தேவன் தாம் சொல்லியபடி செய்கிறவர் என்று விசுவாசிப்போமாக. கானா ஊர் கலியாணத்தில் ஏற்பட்ட குறைவை அவர்கள் அப்படியே என்ன செய்வது என்று விட்டுவிடவில்லை. குறைவை நிறைவாக்குகிற இயேசுவினிடத்தில் எடுத்துச்சென்றார்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு குறைவை சிறப்பானதாக நிறைவேற்றினார். முந்திய திராட்ச ரசத்தைக் காட்டிலும் பிந்திய திராட்ச ரசமே ருசி நிறைந்ததாயிருந்தது. அன்பானவர்களே! உங்கள் குறைவையெல்லாம் இயேசுவினிடத்தில் எடுத்துச்செல்லுங்கள். அவர் நிறைவாக்குவார். மெய்யான நிறைவை இயேசுமாத்திரமே கொடுக்கமுடியும்.

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.