சபை என்றால் என்ன? – What is the church?

சபை என்றால் என்ன?

What is the church?

 

What is the church?

You may also like...

Leave a Reply