சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள்

சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள் 7 Sayings of Jesus Christ on the Cross     சிலுவையில் இயேசுவின்...

Read More