கற்று நிச்சயத்து நிலைத்திரு

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூன் 11            கற்று நிச்சயத்து நிலைத்திரு       2 தீமோ 3:1– 12 நீ...

Read More