கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலமானவர்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூன் 2            கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலமானவர்     அப் 2:25-31...

Read More