நான் உன்னை தெரிந்துகொண்டேன்

கிருபை சத்திய தினதியானம் மே 22       நான் உன்னை தெரிந்துகொண்டேன்         ஓசியா 13:1-16 “நான்...

Read More