நித்திய மீட்பு

கிருபை சத்திய தினதியானம்  மே 17              நித்திய மீட்பு            யாத் 13:3-16 “கர்த்தர்...

Read More