கிறிஸ்துவின் சிந்தை

கிருபை சத்திய தின தியானம் மே 10                       கிறிஸ்துவின் சிந்தை              எபே 4 : 17...

Read More