Daily Archive: May 7, 2018

Tamil Christian Messages 0

நிலையுள்ள சுதந்திரம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் மே 7                 நிலையுள்ள சுதந்திரம்             எபி 1:10-21 “பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையுள்ளதுமான சுதந்திரம் உங்களுக்கு உண்டென்று அறிந்து”  (எபி 10 : 34)    ...